ARSP Team


YEAR PRESIDENT VICE PRESIDENT SECRETARY/JOINT SECRETARY
1978-1980 Shri Dharam Vira Shri J. C. Rishi/td>

Shri Bhopal Singh Gupta
1980-1982 Shri Dharam Vira Shri J. C. Rishi Shri Bhopal Singh Gupta
1982-1985 Shri Bhagwan Singh Shri A. P. Raheja Shri J. B. Gupta
1985-1987 Shri Bhagwan Singh Shri A. P. Raheja Shri Dayanand Chandola
Prof. Ved Vyas
1987-1990 Shri Bhagwan Singh Prof. Ved Vyas
1990-1992 Dr. Sarojini Mahishi Prof. Ved Vyas Shri Ashok Malhotra
1992-1994 Dr. Sarojini Mahishi Shri A.P.Venkateswaran Shri Ashok Malhotra
Shri A.P. Raheja Shri Rajinder Sethi
1994-1996 Dr. Sarojini Mahishi Shri A. P. Venkateswaran Shri Rajinder Sethi
Shri L. L. Mehrotra Shri P.C. Bhardwaj
1996-1999 Shri L.L. Mehrotra Dr. G.S.Rajhans Shri P.C. Bhardwaj
Shri Narendra Mohan Shri S.P.Mittal
Shri B.R.Wasan Shri Rajinder Sethi
1999-2001 Shri L.L. Mehrotra Dr. G.S. Rajhans Shri P.C.Bhardwaj
Shri B.R. Wasan Shri S. P. Mittal
Dr. I. P. Singh Shri Rajinder Sethil
Shri B.R. Wasan Shri S. P. Mittal
2001-2004 Shri L. L. Mehrotra Shri Narender Mohan Shri Manohar Puri
Shri C. Lakshmanna Shri Mukesh Agrawal
2004-2006 Shri Ved Prakash Goyal Dr. Ashok Chauhan Shri O. P. Goel
Shri R. P. N. Singh Shri Manohar Puri
Shri J. B.Gupta
2006-2008 Shri Shashank Shri R.P.N. Singh Shri Ashok Malhotra
Dr. Surinder Sama Shri Ashok Tandon
Shri B.R. Wasan Shri S. P. Mittal
Shri Shadilal Minda Shri Gopal Arora
2008 Shri Shashank Dr. Surinder Sama Shri Raj Kumar Bhatia
Shri Shadilal Minda Shri Mukesh Agrawal
Shri Ashok Malhotra Shri Gopal Arora
2010 Shri Shashank Dr. I. S. Chauhan Shri Gopal Arora
Shri B.L.Gaur Shri Mukesh Agrawal
Shri S.(Keshav)Parandey
2012 Shri Shashank Shri Ashok Tandon Shri Keshav Shyam Parande
Shri Gopal Arora
Shri Ajay Singh Shri Mukesh Aggarwal
Shri B.L.Gaur
From 1978 to 1980 Shri Virender Parmarth was the General Secretary
From 1980 to 1983 Shri Rajeshwar Nath was the General Secretary
From 5.6.1983 to 23.5.2013 Shri Baleshwar Agrawal was the Secretary General